ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ Brunette ດູດຄົນຂັບລົດເມ

ຫຼັງຈາກມື້ທີ່ຂີ້ຮ້າຍຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຄົນຂັບລົດເມແມ່ນຄົນດຽວທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຟັງເລື່ອງລາວທີ່ຍາກລໍາບາກຍ້ອນວ່າລາວພັດທະນາຄວາມຍາກລໍາບາກສໍາລັບນາງ!