ບໍ່​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ຄືນ​

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຢືນ​ຄືນ​ຫນຶ່ງ​ກັບ Dane, bartender Jessica ໄດ້​ພົບ​ກັບ Dane ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ສະ​ໂມ​ສອນ. ໃນຕອນກາງຄືນຫນຶ່ງ turns ສອງຄັ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ trice ແລະອື່ນໆ.